Where I Live

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

   

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-035537

Realizace projektu: 01.09.2017 – 31-07-2020

Partner: Zespol Szkol Licealnych w Morągu (Polsko)

Projekt v partnerství mezi školami podávaný s partnerskou školou v Polsku (Morąg). Každoročně budou organizovány 2 pobyty zástupců žáků a učitelů škol (vždy 6 žáků a 2 učitelé za 1 školu) u jedné partnerské školy.

Školy se postupně prostřídají tak, že každá bude hostitelskou organizací dvakrát v průběhu projektu. Před těmito výjezdy budou zpracovány prezentace před výjezdem a po jeho ukončení přenos informací na žáky a veřejnost v organizacích. A to především formou projektových dní a výstav.

Hlavní přínos: Zvýšení kompetencí práce v mezinárodním týmu, využití cizího jazyka v praxi.

Tento projekt je postaven na úzké mezinárodní spolupráci všech tří zapojených škol. Reaguje na stále vzrůstající spotřebu a potřebu sounáležitosti s přírodou. V globální společnosti je potřeba umět pracovat v mezinárodních týmech, využívat nových technologií.

Cíle

Cílem projektu je podpora rozvoje a získávání dovedností a kompetencí pro žáky, učitele i nepedagogické pracovníky. Pro žáky to bude především praktický příklad týmové práce a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Osvojí si prezentační dovednosti v angličtině, především v oblasti zaměřené na oblasti, kde žijí a životní prostředí. Učitelé budou v roli mentorů, ne učitelů, což bude pro ně nová výzva. Všichni budou pracovat v mezinárodních týmech a povedou workshopy.

Je třeba pochopit problematiku životního prostředí v širším měřítku, a to nejen v oblasti místních nebo národních zájmů. V kontextu školního vzdělávání není k dispozici dostatek prostoru pro tyto témata a neexistuje možnost aktivní komunikace v problematice z pohledu lidí s odlišným kulturním, geografickým a sociálním zázemím.

Dopady

Dopad na účastníky
Hlavní dopad na účastníky projektu bude v zlepšení jazykových dovedností, především využívání praktického jazyka. Velký přínos vidíme také v osobnostním a personálním rozvoji a to především: schopnost práce v týmu (jak lokálním, tak mezinárodním), získání všeobecného rozhledu, zvýšení prezentačních dovedností a využívání moderních způsobů komunikace i v rámci „školních a pracovních“, nejen osobních.

Dopad na zapojené organizace:
Zvýšení uplatnitelnosti žáků na evropském trhu práce. Zvýšení motivace k učení jazyků jak u žáků školy, tak i pedagogického sboru. Možnost srovnání přístupů ve výuce průřezových téma – ekologie, podpora podnikavosti, podpora projektového vzdělávání. Znalosti a zkušenosti z projektů jsou a budou cíleně přenášeny nejen na žáky školy, ale také do spolupráce se základními školami s cílem zajistit lepší prostupnost a udržitelnost vzdělávání.

Dopad na místní komunitu:
Zpracováním a propagací vzniklých výstupů a mobilit dojde k zvýšení povědomí o spolupracujících státech i v místní komunitě. Takto přenesené repliques de omega informace budou mít vyšší vypovídající hodnotu než jen zprostředkované televizí a dalšími médii, bez osobní účasti někoho z regionu.

Ostatní aktivity
Všichni partneři uspořádají lokální konference k projektu. Poskytnou veškeré výstupy projektu pro potřeby dalších organizací.

V tomto technickém věku se stále více vzdalujeme od života, který byl založen na přirozeném soužití s přírodou. Pro svou potřebu využíváme celosvětových zdrojů potravin, materiálů a mnohdy nám začíná utíkat důležitost přírodního bohatství kolem nás a historie. Mnoho vědeckých pokusů je založeno na důkladném zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Proto je důležité opakovaně nabízet ucelené informace o těchto skutečnostech a předkládat je v kombinované formě – osobním přístupu, s využitím moderních metod a internetu, a v neposlední řadě přímým pobytem v přírodě a tím zážitkovou formou a vlastním bádáním.