Spolu po COVIDu

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Název projektu: Cesta je víc než cíl

Realizace: 1. 9. 2021 – 30. 11. 2021

Realizace programu Spolu po COVIDu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V rámci podmínek výzvy Spolu po Covidu zrealizujeme 5 programů pro žáky oborů H – elektrikáři, zámečníci, truhláři, tesaři, zedníci, instalatéři. Kritériem pro výběr žáků bude individuální potřebnost.

Programy budou po obsahové stránce rozděleny na tři části:

a) Primární prevence v rozsahu 11 hodin s tématy: podpora spolupracujícího třídního kolektivu, zajištění bezpečného prostředí ve škole při setkávání tváří v tvář, rozvoj komunikačních dovedností s cílem vytvořit pozitivní vazby mezi žáky, mezi žáky a učiteli, podporovat vzájemnou důvěru a úctu, základy společenského chování s důrazem na morální hodnoty a kulturu školy, pravidla vzájemného chování v třídním kolektivu, poznávání týmových rolí, podpora vzájemné pomoci, rozvoj schopnosti učit se, Time Management, plánování posílení emoční stability a nácvik dovedností řešení konfliktů a odolávání stresu, psychohygiena.

b) Globální rozvojové vzdělávání pro žáky v rozsahu 5 hodin s tématy: stratifikace společnosti, přijímání kulturní a sociální jinakosti, pomoc druhým, odpovědnost za život v lokálním prostředí, kultura školy, program DofE, který je zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, podporuje sounáležitost se společností a dobrovolnictví.

c) Globální rozvojové vzdělávání pro pedagogy v rozsahu 3 hodin s tématy: seznámení s příklady výukových materiálů společenských témat, metodickými listy pro pedagogy a pracovními listy pro žáky, filmovými dokumenty, (Chudoba a nerovnost, Nízká míra vzdělanosti, rovné příležitosti).

Časová rozvržení pro žáky: První den – 4 hodiny, druhý den: 8 hodin, třetí den 4 hodiny, celkem 16

Časová rozvržení pro pedagogy: Druhý den 2 hodiny a třetí den 1 hodina

Doprovodné aktivity: sportovní a skupinové činnosti podporující socializaci, hledání svého místa v kolektivu, posilování zdravého sebehodnocení, týmové hry, kritické myšlení – dezinformace a Hoax.

Program bude realizován podle pravidel školní pobytové akce mimo místo žadatele. Každého programu se přímo účastní 2 pedagogičtí pracovníci školy a externí lektoři.