Hasiči

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

             

Hasiči 2018 a digitální svět/ Feuerwehrmänner 2018 und Digitalwelt

Registrační číslo/Registriernummer: 0419-CZ-15.11.2017

Doba realizace/Projektzeitraum: 02.01.2018 – 30.11.2018

Nositel/Lead partner:

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Partner/Partner:

Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen, Sankt-Florian-Weg 1, 02979 Elsterheide, Deutschland

Popis projektu/Beschreibung des Projektes

Cílem projektu je prohloubit společné aktivity obou škol, které připravují budoucí odborníky v oblasti požární ochrany. Dalším cílem je rozšíření povědomí o nových trendech při zásazích, technice a využití moderních technologií.

Na začátku projektu proběhne příprava přednášky u Lead partnera k představení aplikace vyvinuté v Sasku (obsahuje jak všeobecné informace potřebné při zásahu, tak specifické – např. na základě německé SPZ přijde do tabletu informace, kde je možné vůz rozstříhat a zachránit osoby, přístupy k železničním tratím, rozmístění hydrantů v příhraničí, apod.). Přednášky se zúčastní odborná veřejnost z Ústeckého kraje a zástupci nositele projektu. Přednášející se dále seznámí s žáky školy, ze kterých se budou vybírat účastníci stáže.
V souběhu s touto stáží bude probíhat výběr žáků pro stáž. Žáci si vypracují motivační dopisy. Tyto dopisy budou odeslány k německému partnerovi, který na jejich základě může ovlivnit výběr žáků. Následně proběhne stáž 16 českých žáků a 2 pedagogů. V rámci těchto dvou týdnů proběhne společná výuka (u vhodných témat) a přednáška českého lektora.

Po ukončení stáže proběhne dvoudenní vyhodnocovací setkání u Lead partnera za účasti odborné veřejnosti. Zástupci německého partnera a Ministerstva vnitra Saska se setkají jak s účastníky stáže, tak jejich spolužáky v krátké diskusi.

Účastníci stáže obdrží Europass mobility, kde bude potvrzena jejich praktická příprava a bude sloužit stávajícím či budoucím zaměstnavatelům jako podklad o jejich znalostech a dovednostech.


Ziel des Projekts ist die Vertiefung der gemeinsamen Aktivitäten beider Schulen, die die zukünftigen Fachkräfte auf dem Gebiet des Brandschutzes vorbereiten. Ein weiteres Ziel ist die Erweiterung des Bewusstseins von neuen Trends bei Einsätzen, in der Technik und der Ausnutzung neuer Technologien.

Zu Beginn des Projekts findet die Vorbereitung eines Vortrags beim Lead-Partner zwecks der in Sachsen entwickelten Applikationsvorstellung statt (enthält sowohl allgemeine für einen Einsatz notwendige, als auch spezifische Informationen – z.B.: laut deutschem Kraftfahrzeugkennzeichen erhält man per Tablett die Information, wo es möglich ist, das Kraftfahrzeug zu schneiden und Personen zu retten, den Zugang zu Eisenbahnstrecken, die Verteilung von Hydranten im Grenzgebiet u.a.). An der Vorträgen nehmen die Fachöffentlichkeit des Bezirkes Ústí und Vertreter der Trägerprojekte teil.

Der Vortragende lernt gleichzeitig die Schüler der Schule kennen, von denen die Teilnehmer des Projekts ausgewählt werden. Im Gleichlauf findet die Auswahl der Schüler für das Praktikum statt. Die Schüler erarbeiten Bewerbungsschreiben. Diese Schreiben werden an den deutschen Partner geschickt, der auf deren Grundlage die Auswahl beeinflussen kann. Anschließend findet das Praktikum von 16 tschechischen Schülern und 2 Pädagogen statt. Im Rahmen dieser 2 Wochen findet gemeinsamer Unterricht (zu geeigneten Themen) und eine Vorlesung des tschechischen Lektoren statt. Nach Beendigung des Praktikums erfolgt ein zweitägiges Auswertungstreffen beim Lead-Partner mit Teilnahme der FachÖffentlichkeit. Die Vertreter des deutschen Partners und des Innenministeriums
Sachsen treffen sich sowie mit den Praktikumsteilnehmern als auch mit deren Mitschülern zu einer kurzen Diskussion. Die Praktikumsteilnehmer erhalten den Europass – Mobilität, in dem die praktische Vorbereitung bestätigt wird und der dem beständigen bzw. zukünftigen Arbeitgeber als Grundlage ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten dienen wird.