Evropské zkušenosti

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Název projektu: Evropské zkušenosti

Začátek projektu: 01-08-2019
Konec projektu: 28-02-2021

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace je páteřní školou výchovně vzdělávacího systému Ústeckého kraje. Profilově se škola zaměřuje na vzdělání budoucích pracovníků v sektorech energetiky a strojírenství, stavebnictví, ekonomických a administrativních služeb, integrovaného záchranného systému a bezpečnosti obyvatel (požární ochrana a bezpečnostně právní činnosti) a poskytování služeb ve zdravotnických (zdravotní sestra) a sociálních zařízeních.

Předkládaný projekt Evropské zkušenosti vychází z rozvojových programů školy. V projektu budou realizovány zahraniční stáže pro 44 účastníků z řad žáků školy a 6 pedagogických pracovníků.

Z toho vycházejí také cíle projektu. Pro žáky především usnadnění přechodu do prvního kvalifikovaného zaměstnání. Nadnárodní výměna umožní žákům lépe se orientovat ve svých oborech a možnostech uplatnění na trhu práce, pomůže zkvalitnit a prohloubit si své znalosti a dovednosti.

Mobility mají také řadu návazných efektů, jako je zlepšení jazykové vybavenosti, komunikační dovednosti a získání či zvýšení zdravé sebedůvěry. Stáž by měla účastníky motivovat nejen k dalšímu vlastnímu rozvoji, ale také k přenosu těchto zkušeností mezi své vrstevníky, rodinu a přátele.

Stínování pedagogických pracovníků cílí především na zkvalitnění odborného vzdělávání ve škole a přenos dobré praxe.

V projektu se uskuteční celkem 44 mobilit žáků do 5 zemí. Z toho 8 žáků učebních oborů a 36 žáků studijních oborů, což je v souladu s Evropskou internacionalizační strategií. Stáže jsou vždy na 10 pracovních dní. Pro rok 2020 zapojujeme celkem 8 oborů ze všech součástí školy. Pro tuto výzvu budeme využívat naše stávající partnery a zapojíme jednoho nového z Irska.

V rámci mobilit budou zastoupeni nezletilí žáci, z tohoto důvodu žádáme o 8 doprovodných osob, což odpovídá počtu vysílaných skupin.

Profesního rozvoje pracovníků se zúčastní celkem 6 osob z technických a zdravotnických oborů.

Čtyři účastníci technických oborů budou stínovat na zahraničních školách 5 pracovních dní (Německo, Irsko a Slovensko) a 2 účastníci zdravotnických oborů 3 pracovní dny u partnerů v Německu.

Z důvodu zajištění kvalitní přípravy a evaluace je začátek projektu plánován na 1.8.2019, první stáž v únoru 2020, poslední stáž v říjnu 2020 a ukončení projektu v únoru 2021.

Program pro účastníky bude probíhat dle nastavených jednotek výsledků učení v systému ECVET.

V projektu budeme využívat principy zásady Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). Tento systém pomůže zajistit kvalitu mezinárodní mobility, transparentnost kvalifikací a následné přenesení jednotky výsledků učení i do spolupráce škol a podniků u nás i v zahraničí. Nastavené jednotky výsledků učení popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník během stáže osvojit. Ty budou ještě upraveny po upřesnění termínu stáže a určení konečné přijímající organizace.


Project title: European Experiences

Beginning of the project: 01-08-2019
End of the project: 28-02-2021

Secondary Technical School, Business Academy and Secondary Medical School, Chomutov, is the key school in the educational system of region Ústí. It is focused on education of future employees of energetic branch and engineering, building industry, economic and administrative services, integrate rescue system and safety of inhabitants (fire brigade and safety activity) and providing services in the area of health care (nurse) and social facilities.

This project Open European experiences comes from developing programs of the school. In the project will be implemented internships abroad for 44 participants from the students and 6 pedagogic workers from the school.

The aim of the project also come out of this. For students it is mostly to ease transfer to first qualified job. International swop enables students to be knowledgeable in their branches and their ability to be a part of labour market; they improve quality and deepen their knowledge and skills. Nobilities have another following effect such as improvement of language ability, communication skills, obtaining or improving self-confidence. Internship should motivate participants to further development and also to pass on these experiences within people of same age, family and friends.

Pedagogic workers shadowing focuses mostly to get better quality of vocational training at school and good practice transfer.

In the project will be done all together 44 mobility of the students to five countries. Out of these there will be eight students from vocational branches and 36 students from study branch, which is in line with the European Internationalization Strategy. Internships will be always for ten working days. Forour existing partners for this challenge and we will engage one new from Ireland.

In the case of mobility will be participating under-age students, for this reason we are asking for eight accompanying people, that correspondents to the number of sent groups.

The professional development of the staff will be attended by 6 people from the technical and health care branches. Four participants of technical branches will shadow at schools abroad for five working days (Germany, Ireland and Slovakia) and 2 health care branches for three working days with partners in Germany.

To ensure good quality of preparation and evaluation, the start of the project is scheduled for 1.8.2019, the first internship in February 2020, the last internship in October 2020 and the completion of the project in February 2021.

The program for participants will be set according to the set learning units in ECVET.

In the project will be used the principles of the European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). This system will help to ensure the quality of international mobility, transparency of qualifications and then transfer it into the cooperation between schools and companies at home and abroad. Adjusted learning units of results describe what knowledge, skills and competencies should participant during the internship learn. They will still be adjusted after final clarification of the term and the final host organization.